Adres

ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
tel: 33 475 06 00
fax: 33 475 06 12

Inspektor ochrony danych
Leszek Murański
iod@bolix.pl

INFORMACJA TECHNICZNA:
+48 801 650 222

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec, moich danych osobowych zawartych na formularzu kontaktowym w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Jednocześnie przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że*: 1) Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Administratora 3) Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania odpowiedzi. 4) Udzieloną zgodę mam prawo w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania moich danych przed cofnięciem takiej zgody. 5) Dane moje będą przechowywane przez czas trwania korespondencji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z prowadzonej korespondencji oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. 6) Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom: a) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; b) podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną; c) innym podmiotom, jeżeli będzie to niezbędne dla udzielenia odpowiedzi. 7) Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Bolix S.A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 8) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.