Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Na ścianach z prefabrykatów położenie płyt termoizolacyjnych należy tak rozplanować, aby ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych.

Rys.1 Układ płyt termoizolacyjnych na narożu wypukłym

Przewody np. instalacji elektrycznej, klimatyzacyjnej itd, które docelowo będą przebiegać pod ociepleniem, należy oznaczyć na zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych. Zminimalizuje to ryzyko ich uszkodzenia podczas nawiercania otworów pod późniejszy montaż łączników mechanicznych.

Rys.2 Oznaczenie przewodów biegnących pod ociepleniem

Naroża wokół  otworów  okiennych, drzwiowych, bram garażowych itd. należy okleić w taki sposób, aby płyty styropianowe nie stanowiły przedłużenia ich krawędzi. Realizowane jest to poprzez odpowiednie docięcie płyty styropianowej w charakterystyczny kształt obróconej o 90° litery L, nazywanej również  często „pistoletami”.

Rys.3 Schemat rozmieszczenia płyt termoizolacyjnych wokół stolarki otworowej

Wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą jest niedopuszczalne, ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane różnicą w przewodności cieplnej kleju i termoizolacji. W miejscach szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej lub niskorozprężną pianką poliuretanową.

Rys. 4 Wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi pianką niskoprężną

Nadmiar pianki po stwardnieniu należy usunąć ostrym narzędziem, tak aby powierzchni wypełnionej szczeliny licowała z powierzchnią styropianu.

Rys.5 Usuwanie nadmiaru pianki niskoprężnej