Styropian (Expandowany PoliStyren EPS) pomimo iż na pierwszy rzut oka wydaje się być materiałem jednorodnym, w rzeczywistości jest kompozytem, mieszaniną składającą się z dwóch substancji: stałej czyli polistyrenu, który zajmuje zaledwie około 2% objętościowych oraz gazu, którym jest powietrze powyżej 98% objętościowych.

Powietrze zamknięte jest w milionach mikroskopijnych komórek, których bardzo cienkie ściany stanowi polistyren.

Rys.1 Zdjęcie powierzchni styropianu wykonane skaningowym mikroskopem elektronowym

To powoduje, że spieniony polistyren staje się  wyśmienitym izolatorem cieplnym. Zamknięte w małych komórkach utworzonych z polistyrenu powietrze, praktycznie nie ulega ruchom konwekcyjnym (czyli samoistnemu ruchowi pod wpływem zmiany gęstości w wyniku ogrzewaniu lub chłodzenia). Dzięki niewielkiej gęstości (pod ciśnieniem atmosferycznym 1013 hPa) powietrze cechuje się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepłą  λ = 0,024 W/mK, co pozwala na znaczące obniżenie  efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła samego styropianu. Dużo niższy współczynnik przewodzenia ciepła posiada np. dwutlenek węgla CO2 wynoszący zaledwie λ = 0 0,0164 W/mK, jednak spieniony nim polistyren w wyniku przepływu dyfuzyjnego przez cienkie ściany w komórkach i tak ostatecznie zastąpiony zostaje powietrzem atmosferycznym.

W budownictwie styropian dystrybuowany jest w postaci płyt najczęściej o wymiarach 100x50 cm, których cechy i właściwości fizyczne producenci mają obowiązek deklarować do normy PN EN 13163. Norma ta nakazuje producentowi umieszczanie na opakowaniach tzw. kodu normowego który może wyglądać np. tak:

 

 

Zatem jaki styropian powinien być stosowany w systemach ociepleń BOLIX?

Przede wszystkim zgody z normą PN-EN 13163 oraz  Aprobatą Techniczną sytemu ociepleń BOLIX, obecnie oznacza to, iż mogą być stosowane płyty  spełniające co najmniej wymagania kodu normowego:

lub lepsze o niższej tolerancji np. długości L1 o większej odporności na zginanie BS100, BS115, BS125 lub większej odporności na rozrywanie prostopadłe, np. TR150.

Czy na podstawie gęstości (ważenia na budowie) istnieje możliwość określenia właściwości styropianu?

Wraz z wycofaniem normy PN – B 20132 klasyfikowanie styropianu jako fasadowego na podstawie wagi jest niewystarczające. Przed ukazaniem się normy 13163 do sklasyfikowania styropianu do kategorii użytkowania do ocieplania fasad stosowano ważenie objętości 1 m3 styropianu którego gęstość nie mogła być mniejsza niż 15kg/m3.

Czym powinien się charakteryzować dobry styropian ?

Przede wszystkim jak najniższym współczynnikiem przewodzeni ciepła λ [W/mK]. Niska wartość współczynnika pozwala zmniejszyć grubość ocieplania lub zwiększyć izolacyjność cieplną ściany przy zachowaniu tej samej grubości styropianu. Dla poparcia tej tezy poniżej przykładowe obliczenie współczynnika przenikania ciepła Uc(max), którego określenie dla ścian zewnętrznych należy wykonać przy termomodernizacji lub projektowaniu nowych budynków.

Obliczanie współczynnika U dla ściany murowanej z cegły pełnej 25 cm grubości, od wewnątrz otynkowanej 1,5 cm tynkiem cementowo-wapiennym, od zewnątrz ocieplona płytami styropianowymi typu Fasada 040 lub Fasada 031, o grubości 15 cm, bez mocowania mechanicznego.

Rys.1 Przykładowa ściana

 

 

Należy przede wszystkim określić współczynniki przewodzenia ciepła dla każdej z warstw przegrody. Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] dla styropianu/cegły a nawet tynku powinien deklarować producent. W przeciwnym razie przybliżone wartości możemy odnaleźć np.  w normie PN EN-ISO 10456 oraz grubość wyrażoną w metrach d [m].

 

  

 

 Następnie korzystając ze wzoru   określić opór cieplny dla każdej warstwy. Po zsumowaniu oporów poszczególnych warstw oraz dodaniu oporów przejmowania ciepła od wewnątrz

otrzymujemy:

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła:

 

 

 Ponieważ brak jest łączników mechanicznych

Wymaganie przenikalności cieplnej dla ścian zewnętrznych przyległych do pomieszczeń ogrzewanych wg. Załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Maksymalna wartość współczynnika UC(max) w kolejnych latach będzie ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu zgodnie z tabelą:

 

 

Współczynnik przenikania ciepła UC(max)[W/m2K]

od 1 stycznia 2014 r.

od 1 stycznia 2017 r.

od 1 stycznia 2021 r.

0,25

0,23

0,20

0,234

 

0,187

EPS 040

 

EPS 031

 

W powyższym przypadku ocieplenie ściany  styropianem o niższym współczynniku ciepła λ=0,031 [W/mK] powoduje, iż ściany zewnętrzne spełniają wymagania izolacyjności cieplnej  obecne,  jak również przyszłe z roku 2017 oraz 2021. Natomiast ocieplenie ściany styropianem o współczynniku λ=0,040  [W/mK] zapewnia izolacyjność cieplną jedynie wg obecnych wymogów.