Często nawet skrupulatny montaż może powodować powstawanie nieciągłości izolacji powstających na styku płyt styropianowych. Wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi zaprawą klejącą jest niedopuszczalne, ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane wyższą przewodnością cieplną kleju niż termoizolacji. Gdy szczelina jest większa niż 2 mm, zaleca się wypełnienie styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej lub niskorozprężną pianką poliuretanową.

Rys.1 Wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi pianką niskoprężną

Po stwardnieniu nadmiar pianki należy usunąć ostrym narzędziem, tak aby powierzchnia wypełnionej szczeliny licowała z powierzchnią styropianu.

Rys.2 Usuwanie nadmiaru pianki

Nieciągłości izolacji termicznej: