ŁAD KORPORACYJNY

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Ład korporacyjny w naszym przedsiębiorstwie to ramy, które kształtują relacje między różnymi interesariuszami: właścicielami, zarządem, pracownikami, klientami, dostawcami oraz społecznością lokalną. W ramach ładu korporacyjnego posiadamy określone zasady zarządzania firmą, w tym strukturę zarządzania, procesy podejmowania decyzji, nadzór nad działalnością oraz odpowiedzialność za wyniki. Uwzględniamy wpływ swojej działalności na społeczność, środowisko naturalne oraz społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Prowadzimy działania na rzecz ochrony środowiska, wspieramy lokalne społeczności oraz promujemy etyczne praktyki biznesowe.

Przywództwo oparte na etycznych zasadach oraz poszanowaniu wartości społecznych i środowiskowych jest niezbędne dla budowania zaufania i tworzenia pozytywnych relacji z naszymi interesariuszami. W BOLIX promujemy kulturę liderów, którzy są przykładem odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do zarządzania. Nasza firma kładzie ogromny nacisk na rozwój i promowanie profesjonalnego, etycznego oraz zaangażowanego przywództwa na wszystkich szczeblach organizacji. Wspieramy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych.

 • Doświadczony zarząd

Nasz zarząd składa się z doświadczonych liderów, którzy posiadają nie tylko bogate doświadczenie zawodowe, ale również wykazują się silnymi wartościami etycznymi i zaangażowaniem w rozwój firmy. Zarząd BOLIX działa zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania, dbając jednocześnie o interesy wszystkich interesariuszy firmy.

 • Profesjonalna kadra menadżerska

Stawiamy na rozwój naszych kadr menadżerskich poprzez inwestycje w szkolenia, rozwój kompetencji oraz promowanie postaw etycznych i odpowiedzialnych. Nasza kadra menadżerska jest zobowiązana do przestrzegania zasad uczciwości, transparentności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi.

 • Zaangażowanie w rozwój pracowników

Odpowiedzialne przywództwo w BOLIX oznacza również zaangażowanie w rozwój naszych pracowników. Zapewniamy środowisko pracy sprzyjające rozwojowi osobistemu i zawodowemu, oferując szereg programów szkoleniowych, wsparcie mentorskie oraz możliwości rozwoju kariery. Wprowadzony system ocen rocznych umożliwia uzyskiwanie maksymalnej zbieżności między celami pracownika i celami organizacji.

 • Kultura organizacyjna oparta na wartościach

Promujemy kulturę opartą na wartościach takich jak uczciwość, szacunek, współpraca i odpowiedzialność. Poprzez dawanie przykładu Zarządzający są wzorem dla reszty organizacji, dbają o budowanie zaufania i współpracy wśród pracowników oraz partnerów biznesowych.

 • Zorientowanie na cele przy poszanowaniu wartości otoczenia

Odpowiedzialne przywództwo w BOLIX skupia się na osiąganiu celów biznesowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu naszych działań na lokalne i ogólnokrajowe otoczenie i środowisko naturalne. Nasze decyzje są podejmowane w oparciu o zrównoważony rozwój oraz długofalowe korzyści dla wszystkich interesariuszy firmy.

Podejmujemy działania mające na celu identyfikację, analizę i zarządzanie ryzykiem strategicznym oraz operacyjnym. Stawiamy na wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń i podejmowanie działań zapobiegawczych, które umożliwiają nam efektywne zarządzanie ryzykiem w naszej działalności.

Stale monitorujemy ryzyka w różnych obszarach działalności, co pozwala nam skutecznie zarządzać naszymi strategicznymi inicjatywami. Wśród obszarów ryzyka, na które zwracamy szczególną uwagę, znajdują się:

 • Ryzyko związane z jakością produktu:

Dokładnie monitorujemy wszelkie ryzyka związane z potencjalnymi wadami produktów, aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

 • Ryzyko związane z innowacjami produktowymi:

Rozwój nowych produktów niesie za sobą pewne ryzyko, dlatego też starannie analizujemy potencjalne zagrożenia związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań na rynek.

 • Ryzyko związane z komunikacją marketingową:

Nasza strategia marketingowa jest starannie oceniana pod kątem ryzyka, aby uniknąć potencjalnych niejasności lub negatywnych skutków działań marketingowych.

 • Ryzyko związane ze zmieniającymi się potrzebami klientów:

Śledzimy dynamiczne zmiany na rynku i starannie analizujemy ryzyko związane ze zmieniającymi się oczekiwaniami i wymaganiami klientów.

 • Ryzyko związane z regulacjami prawa:

Bacznie obserwujemy wszelkie regulacje krajowe, regulacje Unii Europejskiej oraz innych rynków gdzie jesteśmy obecni, , aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami.

 • Ryzyko związane z naruszeniami etycznymi w łańcuchu dostaw:

Nasza firma kładzie duży nacisk na etykę i moralność w działaniach biznesowych. Monitorujemy ryzyko związane z potencjalnymi naruszeniami etycznymi w naszym łańcuchu dostaw, aby zapewnić uczciwość i zgodność z naszymi wartościami.

Dzięki systematycznemu monitorowaniu i zarządzaniu ryzykiem strategicznym w tych obszarach, jesteśmy w stanie efektywnie reagować na zmieniające się warunki rynkowe i minimalizować potencjalne zagrożenia dla naszej działalności.

Raportowanie, audyty zewnętrzne

Regularne raportowanie i audyty zewnętrzne są kluczowe dla monitorowania postępów i skuteczności naszych działań zgodnie z naszymi zobowiązaniami zrównoważonego rozwoju. Dzięki transparentności i rzetelnemu raportowaniu jesteśmy w stanie budować zaufanie i odpowiedzialność wobec naszych interesariuszy. Sprawozdania roczne podlegają badaniu przez renomowaną firmę audytorską.

Dokładamy starań, aby nasze inwestycje były zgodne z naszymi wartościami i celami zrównoważonego rozwoju. Staramy się inwestować w projekty i technologie, które przyczyniają się do poprawy jakości życia i mają pozytywny wpływ na nasze otoczenie.

Ostatnie inwestycje, zrealizowane w oparciu o powyższe założenia:

 • Budowa laboratorium (R&D)
 • Rozbudowa fabryki o nowe silosy i dział paneli
 • Nowe centrum logistyczne oraz nowe obszary magazynowe
 • Inwestycja w panele fotowoltaiczne – zrównoważone zielone źródła energii.
 • Dział paneli elewacyjnych

Zrównoważone zaangażowanie wszystkich spółek BOLIX:

W BOLIX promujemy aktywne zaangażowanie wszystkich naszych spółek w budowę zrównoważonej przyszłości. Staramy się tworzyć warunki, które umożliwiają naszym pracownikom, partnerom biznesowym i dostawcom aktywne uczestnictwo w naszych inicjatywach zrównoważonego rozwoju.

Bolix Ukraina działająca nieprzerwanie mimo działań wojennych nie tylko dostarcza materiały niezbędne do budowy i ociepleń elewacji, ale angażuje się także w inicjatywy pomocowe dla uchodźców wojennych.

Soltherm Extrenal Insulations Ltd w Wielkiej Brytanii bierze udział w modernizacji energetycznej budynków socjalnych jako dostawca prawdziwie innowacyjnych systemów ociepleniowych.

W BOLIX priorytetem jest utrzymanie najwyższych standardów zgodności z prawem, regulacjami oraz normami branżowymi. Skupiamy się na monitorowaniu, ocenie i zapewnianiu zgodności naszych działań z obowiązującymi przepisami oraz politykami wewnętrznymi firmy.

 • Monitorowanie zgodności

Regularnie monitorujemy i oceniamy nasze procedury, działania oraz praktyki biznesowe pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

 • Edukacja i szkolenia

Zapewniamy naszym pracownikom odpowiednie szkolenia i edukację dotyczącą istoty zgodności oraz obowiązujących przepisów i standardów branżowych. Dążymy do tego, aby wszyscy pracownicy mieli świadomość istoty zgodności i byli przygotowani do przestrzegania jej zasad.

 • Dbałość o etykę i uczciwość

Kładziemy duży nacisk na etyczne postawy i zachowania w naszej działalności biznesowej. Wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko, są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwości, lojalności oraz poszanowania zasad etycznych.

 • Kontrola i audyty

Regularnie przeprowadzamy kontrole i audyty wewnętrzne, aby sprawdzić skuteczność naszych procedur zgodności oraz identyfikować obszary wymagające poprawy. Działamy w oparciu o najlepsze praktyki branżowe i reagujemy na ewentualne nieprawidłowości w sposób szybki i skuteczny.

 • Partnerstwo i zaufanie

Budujemy zaufanie naszych partnerów biznesowych, klientów oraz interesariuszy poprzez transparentne działania i zapewnienie zgodności naszych praktyk biznesowych z obowiązującymi standardami. Nasze partnerstwa opierają się na wzajemnym szacunku, uczciwości i zgodności z prawem.

System jakości  funkcjonujący w firmie Bolix integruje wszystkie działania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości produktów, zgodnej z oczekiwaniami klientów, wymaganiami norm europejskich i wymaganiami różnych jednostek certyfikujących.

Nowoczesne technologie, zastosowanie skutecznych metod, narzędzi i technik zarządzania produkcją, jednolite procedury działania, szkolenia pracowników, ciągłe doskonalenie procesów wytwarzania i warunków pracy zapewniają niezmienną, wysoką jakość oferowanych produktów.

Kontrola jakości to nieodłączny element procesu produkcyjnego. Jakość wyrobów weryfikowana jest na wszystkich etapach produkcji w ramach samokontroli przeprowadzanej przez pracowników produkcyjnych, w ramach kontroli przeprowadzanej przez Dział Jakości jak i niezależnej kontroli przeprowadzanej okresowo przez różne jednostki certyfikacyjne. System opracowano i udokumentowano w oparciu o wymagania zawarte w odpowiednich normach zharmonizowanych z wymaganiami normy ISO 9001.

Kierujemy się jasno określonymi zasadami etycznymi, posiadamy standardy postępowania, które są przestrzegane przez pracowników i zarząd firmy. Dotyczy to unikania konfliktów interesów, korupcji oraz dbałości o uczciwość w relacjach biznesowych.

Jesteśmy zobowiązani do podejmowania działań, które przyczyniają się do realizacji celów biznesowych z poszanowaniem dobra naszej społeczności i środowiska. BOLIX S.A. angażuje się w działania społeczne, wsparcie pożądanych lokalnych inicjatyw oraz promocję odpowiedzialnych praktyk biznesowych na każdym etapie naszej działalności.

W BOLIX priorytetem jest ochrona naszych danych, systemów informatycznych oraz infrastruktury przed cyber zagrożeniami. Skupiamy się na monitorowaniu, identyfikacji i zapobieganiu potencjalnym atakom oraz incydentom związanym z cyber bezpieczeństwem. Dzięki naszym wysiłkom i zaangażowaniu, utrzymujemy wysoki poziom ochrony przed atakami, zapewniając naszym klientom i partnerom spokój ducha i pewność, że ich dane są w bezpiecznych rękach.

 • Ochrona danych

Zapewniamy wysoki poziom ochrony danych naszych klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników poprzez zastosowanie odpowiednich procedur i technologii zabezpieczających. Stosujemy zaawansowane metody szyfrowania oraz zarządzania dostępem, aby minimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu do informacji.

 • Monitoring i wykrywanie zagrożeń

Regularnie monitorujemy nasze systemy informatyczne oraz sieci w celu wykrywania wszelkich nieprawidłowości, podejrzanych aktywności oraz potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi i technologii jesteśmy w stanie szybko reagować na ewentualne incydenty.

 • Szkolenia i edukacja

Wdrażamy programy szkoleniowe i edukacyjne dla naszych pracowników, aby zwiększyć świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz uczyć ich odpowiednich praktyk w celu minimalizowania ryzyka ataków cybernetycznych. Dbałość o edukację stanowi kluczowy element naszej strategii zapobiegania incydentom związanym z cyberbezpieczeństwem.

 • Zarządzanie incydentami

Posiadamy wypracowane procedury zarządzania incydentami, które pozwalają nam szybko reagować na ataki oraz skutecznie ograniczać ich wpływ na naszą działalność. Nasi specjaliści monitorują sytuację i podejmują niezbędne działania w celu minimalizacji strat i przywrócenia normalnego funkcjonowania systemów.

 • Partnerstwo i współpraca

Współpracujemy z partnerami branżowymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo, aby wymieniać informacje, analizować najnowsze zagrożenia oraz doskonalić nasze metody obrony przed atakami. Partnerstwo stanowi kluczowy element naszej strategii zapewnienia skutecznej ochrony naszych danych i systemów informatycznych.