Co powinna zawierać projekt ocieplenia budynku?

Projekt docieplenia powinien zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z poźn. zmianami) przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 07 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami. Projekt budowlany powinien być kompletny i zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje.

Co powinien zawierać prawidłowo przygotowany projekt?

 • Dane identyfikacyjne budynku
 • Krótką charakterystykę techniczną budynku z uwzględnieniem wysokości budynku, liczby kondygnacji, rodzaju ścian zewnętrznych i ich dotychczasowej izolacji
 • Ekspertyzę mykologiczną  (w przypadku stwierdzenia objawów korozji biologicznej) i na podstawie jej wyników – wykaz robót zabezpieczających oraz zestawienie odpowiednich materiałów. Ekspertyza mykologiczna to ocena stanu zachowania obiektu pod kątem działających na niego czynników zewnętrznych i zagrożeń biologicznych.
 • wybór systemu izolacji cieplnej z powołaniem się na określoną Aprobatę Techniczną / Krajową Ocenę Techniczną lub Europejską Aprobatę Techniczną / Europejską Ocenę Techniczną (poszczególne elementy składowe systemu ociepleń powinny być objęte w jednym z wymienionych dokumentów), oraz wybór rodzaju materiału izolacji cieplnej,
 • Klasyfikację pożarową określonego systemu przy zaprojektowaniu grubości izolacji cieplnej
 • opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiału izolacji cieplnej, zapraw / mas klejących oraz mas i zapraw tynkarskich, siatki zbrojącej i łączników mechanicznych,
 • Sposób przygotowania powierzchni podłoży (ściany) do przymocowania płyt izolacji cieplnej (m.in. usunięcie odspojonych fragmentów tynku, wypełnienie ubytków i nierówności, oczyszczenie powierzchni)
 • Sposób przymocowania płyt termoizolacyjnych do powierzchni ściany, w tym rodzaj zaprawy klejącej oraz rodzaj, liczbę i rozmieszczenie łączników, jeśli oprócz przyklejenia stosuje się łączniki mechaniczne (z powołaniem się na obliczenia statystyczne)
 • Sposób wykonania warstwy zbrojącej z pokazaniem wzmocnień w miejscach szczególnych
 • Sposób wykończenia powierzchni elewacji, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i sposób jej nałożenia i kolorystykę
 • Rysunki pokazujące sposób docieplenia miejsc szczególnych, takich jak: ościeża okienne i drzwiowe, ściany piwnic i ściany attykowe, płyty balkonowe lub loggiowe oraz wykończenie szczelin dylatacyjnych.
 • charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.


LISTWA STARTOWA - ZASTOSOWANIE I FUNKCJE

Listwa startowa (lub kapinosowa) aluminiowa to element rozpoczynający montaż ocieplenia. To fragment systemu, który ułatwia prawidłowe przyklejenie termoizolacji.

Jej atutem jest zapewnienie ochrony dolnej części płyt styropianowych przed gryzoniami, przepływem powietrza pomiędzy termoizolacją i ścianą lub uszkodzeniami mechanicznymi. Listwa startowa do elewacji wyposażona w kapinos zapobiega podciekaniu wody pod ocieplenie lub spływaniu wody na ścianę poniżej listwy. Wbrew częstym opiniom, listwa nie służy do podtrzymywania ocieplenia. Jej zadaniem jest prawidłowe wypoziomowanie i uzyskanie równej linii rozpoczęcia klejenia styropianu do ściany. Wypoziomowana listwa startowa powinna być zamocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych w ilości co najmniej trzech sztuk na 1 mb. Poszczególne odcinki listw łączy się ze sobą za pomocą dylatacyjnych łączników. W przypadku listw aluminiowych, miejsce ich połączenia należy zawsze wzmocnić przed wykonaniem warstwy zbrojonej poprzez zatopienie kwadratowego elementu siatki z włókna szklanego o boku 20 cm w kleju BOLIX U. Niewielkie nierówności ściany pod listwą można niwelować podkładkami dystansującymi w miejscu mocowania śrub.

Listwy startowe do styropianu - prawdziwa uniwersalność

Podobną do listwy lub profilu startowego do styropianu funkcję może pełnić tworzywowa listwa kapinosowa z siatką, która oprócz części cokołowych może być stosowana na nadprożach otworów okiennych i drzwiowych lub na wykończeniach ocieplenia płyt balkonowych i wysuniętych elementów elewacji. Listwa ma zatem dość uniwersalny charakter i można ją stosować w zasadzie do każdego dopuszczonego przez Aprobatę Techniczną systemu grubości płyt styropianowych. Listwy startowe należy jednak odpowiednio zabezpieczyć. W jaki sposób? Kiedy zapadnie decyzja o wykorzystaniu do ocieplenia listwy kapinosowej, konieczne jest zaszpachlowanie siatki połączonej z nią na styropianie w taki sposób, aby termoizolacja była całkowicie pokryta warstwą zbrojoną kleju. Głównie chodzi o części ocieplenia od spodu lub w niedostępnych miejscach. Brak należytego zabezpieczenia termoizolacji klejem może skutkować zniszczeniem materiału np. przez gryzonie lub inne szkodniki. Niepełne zaszpachlowanie termoizolacji od spodu skutkuje również nieplanowanym przepływem powietrza pod płytami.

W narożach budynku listwy pod kątem 45° można również stosować prefabrykowane elementy narożne lub listwy fabrycznie nacinane.

O ile przepisy ogniowe danego kraju nie narzucają montażu metalowych listw startowych w cokołowej części ocieplenia, podobną do nich funkcję może pełnić tworzywowa listwa kapinosowa z siatką. Oprócz części cokołowych można ją stosować na nadprożach otworów okiennych i drzwiowych lub na wykończeniach ocieplenia płyt balkonowych i wysuniętych elementach elewacji. W przypadku montażu listwy kapinosowej w części cokołowej w każdym przypadku należy pamiętać o szpachlowaniu pasów siatki połączonej z nią w taki sposób, aby termoizolacja była całkowicie pokryta warstwą zbrojoną kleju. Brak pełnego zaszpachlowania termoizolacji od spodu może również skutkować infiltracją powietrza pod płytami termoizolacji, skutkując obniżeniem efektywności ocieplania.

Inne zastosowania listw startowych

Czy listwy startowe przydadzą się tylko i wyłącznie do ocieplenia styropianem albo do wełny mineralnej? Oczywiście, że nie, ponieważ doskonale nadają się do różnorodnych prac budowlanych, w których liczy się dobrze wypoziomowana powierzchnia. Zapewniają również stabilność, czego przykładem są listwy startowe do tynku, glazury, płytek czy też paneli PCV – ściennych lub podłogowych. Dzięki temu będzie można dokładnie ustalić linię bazową oraz mieć pod kontrolą płaszczyznę układanej glazury. Jeśli z kolei chodzi o panele, to opisywane profile mają dwa zastosowania – z jednej strony panele będą przez nie podtrzymywane, a z drugiej uefektywnią całą strukturę pod względem estetycznym.


PRZYGOTOWANIE ŚCIANY POD KLEJENIE TERMOIZOLACJI

Prace ociepleniowe należy rozpocząć od sprawdzenia i przygotowania podłoża,
do którego będziemy mocować styropian lub wełnę. Bez względu na to czy mamy
do czynienia z podłożem w nowo wybudowanym budynku czy w budynku już istniejącym
(niekiedy z istniejącą już warstwą ocieplenia, która ma być zmodernizowana),
musimy zadbać o to, aby podłoże było stabilne, suche, równe i oczyszczone.
Prawidłowo przygotowane podłoże powinno mieć odpowiednią wytrzymałość,
umożliwiającą zamocowanie ocieplenia.

Ponadto musi być wolne od zanieczyszczeń o charakterze antyadhezyjnym, pyłu, tłuszczu i spełniać wymagania pod względem płaskości i równości powierzchni. Zamocowanie ocieplenia do nieoczyszczonego podłoża oraz takiego, które odspaja się od ściany budynku (stary tynk, farba elewacyjna), może skutkować brakiem przyczepności ocieplenia i w konsekwencji poważnymi w skutkach uszkodzeniami. Na etapie realizacji ocieplenia zawsze możesz to sprawdzić wyrywając przyklejoną płytę od ściany i ocenić czy do zerwania doszło w strukturze styropianu czy też, niestety, dochodzi do odspojenia od podłoża.

DLACZEGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ LISTWĘ STARTOWĄ
PRZED MONTAŻEM OCIEPLENIA?

Listwa startowa (lub kapinosowa) oznacza element rozpoczynający montaż ocieplenia. Taką funkcję pełnią odpowiednio wyprofilowane listwy aluminiowe lub tworzywowe, często uniwersalne co do grubości termoizolacji. To element systemu ociepleń, który ułatwia prawidłowe przyklejenie termoizolacji oraz chroni dolną część płyt styropianowych przed gryzoniami, przepływem powietrza pomiędzy termoizolacją i ścianą i uszkodzeniami mechanicznymi.

JAK POWINIEN BYĆ PRZYKLEJONY STYROPIAN A JAK WEŁNA

Minimalnym wymaganiem klejenia płyt termoizolacyjnych jest tzw. metoda
„pasmowo-punktowa”. Polega ona na naniesieniu zaprawy klejącej na obrzeżach
płyt pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni „plackami” .
Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak,
aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty.

Na środkowej jej części należy nałożyć minimum 3 „placki” zaprawy w przypadku płyt o wymiarach 50 x 100 cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna zapewniać po dociśnięciu płyty termoizolacji do podłoża nie mniej niż40% efektywnej powierzchni klejenia. W ten sposób można przyklejać większość płyt termoizolacji, zarówno ze styropianu (EPS), ekstrudowanego (XPS) jak wełny mineralnej typu płyta fasadowa (klasyczna płyta twarda z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien, zbliżonym do laminarnego (równoległego) przebiegu względem powierzchni płyty. Najczęściej spotykane wymiary to 50 x 100 cm, 60 x 120 cm, 60 x 100 cm).

STYROPIAN

WEŁNA

Drugim sposobem przyklejania płyt termoizolacyjnych do podłoża jest tzw. metoda „na grzebień”, zapewniająca niemal 100% efektywnej powierzchni klejenia. Przygotowaną zaprawę klejącą należy ułożyć na płycie przy pomocy pacy zębatej o wym. 10 lub 12 mm.

STYROPIAN

WEŁNA

Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy zawsze niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. W przypadku tej metody szczególnie ważne jest, aby płyty dociskać za pośrednictwem sztywnej pacy w każdym miejscu płyty. Brak dociśnięcia płyty na całej płaszczyźnie zmniejszy efektywną powierzchnię klejenia. Generalnie grubość warstwy kleju po dociśnięciu płyty do podłoża nie powinna przekraczać 10 mm.


CO TO JEST ETICS?

Metoda zwana ETICS to najpopularniejszy w Polsce sposób ocieplania ścian budynków od zewnętrz. ETICS – Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków, wcześniej metoda ta nazywana była BSO (Bezspoinowy system ocieplania), jeszcze wcześniej metodą ,,Lekką mokrą”.

DO PODSTAWOWYCH ZALET TAKIEGO SPOSOBU OCIEPLANIA NALEŻĄ:

 • Możliwość stosowania zarówno na budynkach nowych, jak i istniejących wzniesionych w różnych technologiach budowania. Ściany nowych budynków przeznaczone do ocieplania można budować w technologiach murarskich spełniających tylko wymagania konstrukcyjne, co oznacza zastosowanie pustaka o grubości 25cm, a nawet 18 cm.
 • Nie trzeba przy tym zważać na jego izolacyjność termiczną, ponieważ za tę właściwość odpowiada materiał termoizolacyjny (styropian lub wełna mineralna) zamocowany od zewnątrz, którego izolacyjność cieplna jest znacząco wyższa, a wiec nadmiernie nie pogrubia muru.
 • Duża rozpiętość grubości materiałów termoizolacyjnych – nawet do 50 cm, co umożliwia najbardziej ekonomiczne uzyskanie standardu budynku energooszczędnego i pasywnego.
 • Szybki czas realizacji ocieplenia
 • Ochrona murów przez stratą ciepła i działaniem czynników zewnętrznych (deszcz, słońce , mróz, śnieg).
 • Możliwości wykonania najróżniejszych elementów dekoracyjnych profilowanych w termoizolacji (gzymsy, bonie, pilastry, półkolumny)

Podsumowując system ocieplenia ETICS jest obecnie, obiektywnie oceniając, najbardziej
optymalnym sposobem zwiększania izolacyjności ścian budynków nowo wznoszonych
i istniejących. Technologia ta w Europie sprawdziła się bardzo dobrze, o czym świadczy
prawie 50 letnia historia ETICS.

 

JAK DZIELĄ SIĘ SYSTEMY ETICS?

ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ TERMOIZOLACYJNY:

 • Systemy na styropianie – termoizolacją są płyty styropianowe EPS typu fasada (płyty z polistyrenu
  ekspandowanego ) i XPS (płyty z polistyrenu ekstrudowanego)
 • Systemy na wełnie mineralnej – termoizolacją są płyty z wełny mineralnej MW tzw. płyty o strukturze
  zaburzonej laminarnej i wełna lamelowa oraz płyty o zmiennej gęstości i strukturze.
 • Systemy inne – termoizolacją są np. pianki poliuretanowe typu PIR, PUR, płyty ze sztywnym trzpieniem
  fenolowym.

ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ZAMOCOWANIA TERMOIZOLACJI:

 • Systemy klejone – do mocowania płyt termoizolacji stosuje się wyłącznie klej systemowy
 • Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym – do mocowania płyt termoizolacji stosuje się
  zawsze klej systemowy oraz łączniki mechaniczne.
 • Systemy mocowane mechaniczne – do mocowania płyt termoizolacji stosuje się odpowiednie łączniki
  mechaniczne w ilości zapewniającej przeniesienie wszystkich sił, zawsze jednak z użyciem kleju systemowego.

PODSTAWOWYMI SKŁADNIKAMI SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS SĄ:

 • masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych,
 • płyty termoizolacyjne – najczęściej stosowane: płyty styropianowe EPS oraz fasadowe płyty z wełny mineralnej
  pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie,
 • łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych,
 • masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej,
 • siatka zbrojąca,
 • środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zależnie od systemu,
 • masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,
  elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe, dylatacyjne, przyokienne itp.

DLACZEGO O OCIEPLENIU ETICS MÓWIMY "SYSTEM OCIEPLEŃ"?

Głównie dlatego że ocieplenie składa się z bardzo konkretnych warstw, stanowiących
zintegrowany układ, przed którym stoją określone zadania związane m.in. z odpornością
na czynniki zewnętrzne (deszcz, słońce, mróz, śnieg itd.), oddziaływania mechaniczne
(ssanie wiatru, uderzenia, mycie itp.), jak również oczekiwanie jak najwyższej trwałości
i funkcjonalności.

 

PODSUMOWUJĄC:

 1. System ociepleń = konkretne warstwy i materiały + wykonanie wg konkretnej technologii i sposobu.
 2. Zmiana konkretnych materiałów w warstwach ocieplenia na inne niż wskazane w Aprobatach Technicznych lub ich składanie z innych systemów lub/i od innych producentów zawsze prowadzi do problemów w trakcie użytkowania.
 3. W przypadku wykonania ocieplenia z materiałów nie stanowiących kompletu tracimy możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od producenta!
 4. Niezrozumiałe są wobec tego praktyki związane z zamianą materiałów w ociepleniach na inne w odniesieniu do potencjalnych strat jakie można ponieść z tego tytułu.

OCIEPLAJ SYSTEMOWO, CZYLI PRAWIDŁOWO!