W zawiązku z wejściem do stosowania od dnia 25.05.2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., tzw. RODO, przedstawiamy wymaganą informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 

Informacja o ochronie danych osobowych Dostawców i Klientów przystępujących do współpracy z BOLIX S.A.

 

Administratorem danych jest BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu, 34-300, przy ul. Stolarskiej 8; tel.: +48 33 475 06 00, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bolix.pl.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy/zamówienia oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy/zamówienia.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie obsługi marketingowej, informatycznej, prawnej, audytorskiej, doradczej, transportowej.

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy/zamówienia oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla osoby nie będącej Dostawcą bądź Klientem, zostanie przekazana w momencie zbierania tych danych.

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla Subskrybentów Newslettera BOLIX S.A.

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu, 34-300, przy ul. Stolarskiej 8; tel.: +48 33 475 06 00, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bolix.pl.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem - art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie usług marketingowych i informatycznych.

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli chcą Państwo dołączyć do grupy naszych subskrybentów.

 

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy BOLIX S.A.

 

Administratorem danych osobowych jest BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu, 34-300, przy ul. Stolarskiej 8; tel.: +48 33 475 06 00, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bolix.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. komunikacji z użytkownikami strony.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie usług informatycznych.

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć zadane pytanie.

 

Informacja o ochronie danych osobowych Kontrahentów (Klientów, Odbiorców, Dostawców, Wykonawców, Podwykonawców) BOLIX S.A.

 1. Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Bolix S.A.
 3. Bolix S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – tzw. RODO).
 4. Bolix S.A. ogranicza zbierane dane do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.
 5. Dane osobowe zbierane przez Administratora są wykorzystywane w następujących celach:
  1. wykonywania zawartych umów;
  2. podejmowania działań przed zawarciem umowy;
  3. wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym:
   1. utrzymywania kontaktów z partnerami handlowymi, klientami, dostawcami lub kontrahentami;
   2. oferowania swoich usług i produktów;
   3. poszukiwania podwykonawców i dostawców;
   4. wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
   5. zapewnienia bezpieczeństwa firmy;
   6. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
   7. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
   8. w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Pracodawca, dla celów administracyjnych i audytowych.
 6. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
 7. Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:
  1. ze stron internetowych firm;
  2. z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz Bolix S.A.);
  3. ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;
  4. ze źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 9. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, kadrowo-płacową;
  3. podwykonawcom lub innym podmiotom współpracującym, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych;
  4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  5. podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
  6. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  7. podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywające wierzytelności;
  8. innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.
 10. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia, którymi są standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub certyfikacja zgodna z Tarczą Prywatności UE-USA.
 11. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Bolix S.A., przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie Bolix S.A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 12. Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla Subskrybentów newslettera BOLIX S.A.:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Bolix S.A.
 3. Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli chcą Państwo dołączyć do subskrybentów newslettera.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy Administratora, tj. marketing bezpośredni własnych produktów.
 5. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając link zawarty w newsletterze.
 6. Dane będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji newslettera, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z subskrypcji.
 7. Dane osobowe mogą być ujawniane:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom realizującym usługi marketingowe w imieniu Administratora.
 8. Przysługują Państwu prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie Bolix S.A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób zainteresowanych otrzymaniem oferty handlowej od dystrybutorów produktów Bolix S.A.:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Bolix S.A.
 3. Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę dotyczącą produktów Bolix S.A. i/lub dołączyć do subskrybentów newslettera.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą:
  1. zgoda;
  2. prawnie uzasadnione interesy Administratora, tj. marketing bezpośredni własnych produktów – w przypadku zapisania się również na newsletter.
 5. Udzieloną zgodą mogą Państwo w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
 6. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając link zawarty w newsletterze.
 7. Dane będą przechowywane przez czas przygotowywania oferty, czas trwania subskrypcji newslettera, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z tym związane.
 8. Dane osobowe mogą być ujawniane:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. dystrybutorom produktów Bolix S.A.;
  3. podmiotom realizującym usługi marketingowe w imieniu Administratora.
 9. Przysługują Państwu prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie Bolix S.A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób kontaktujących się z BOLIX S.A. przez formularz kontaktowy:

 1. Administratorem danych zawartych w formularzu kontaktowym jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania odpowiedzi.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może być wycofana w każdej chwili, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
 5. Dane będą przechowywane przez czas trwania korespondencji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z prowadzonej korespondencji oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
 6. Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną;
  3. innym podmiotom, jeżeli będzie to niezbędne dla udzielenia odpowiedzi.
 7. Przysługują Państwu prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie Bolix S.A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.