1. Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8 w Żywcu.

2. Dane osobowe zebrane w trakcie rozmowy telefonicznej będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, w której Pani lub Pan dzwoni.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. utrzymywanie kontaktów z partnerami handlowymi, klientami, dostawcami, kandydatami do pracy oraz innymi osobami. Podstawa prawna może w przyszłości ulec zmianie, jeżeli będzie to wynikało ze specyfiki sprawy, z którą Pani lub Pan dzwoni.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom, jeżeli będzie to niezbędne dla załatwienia sprawy, w której Pani lub Pan dzwoni.

6. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Bolix S.A., przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

7. Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pllub pisemnie na adres Bolix S.A.