IZOLACJA WODNA I TERMICZNA FUNDAMENTÓW

Odpowiednie ocieplenie oraz zabezpieczenie fundamentów(hydroizolacji) przed szkodliwym działaniem wilgoci to niezbędne do wykonania prace. Jeżeli chce się uniknąć ich uszkodzenia, a w efekcie zagrożenia całej konstrukcji budowlanej powinno używać się najlepszych dostępnych materiałów i nowoczesnej technologii. Właśnie taką znajdziecie w naszej firmie Bolix!

PRZEKRÓJ IZOLACJI NA FRAGMENCIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ

A. ŚCIANA FUNDAMENTOWA

B. GRUNT

C. HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

D. WARTSTWA OCHRONNA

HYDROZIOLACJE BITUMICZNE FUNDAMENTÓW

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - TYPU LEKKIEGO

Stosowana w gruntach przepuszczalnych (możliwość szybkiego wsiąkania wody opadowej w grunt poniżej poziomu fundamentów), gdzie zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia budynku.

IZOLACJA PRZECIWWODNA  - TYPU ŚREDNIEGO

Hydroizolacja fundamentów stosowana w gruntach nieprzepuszczalnych uniemożliwiających szybkie wsiąkanie wód opadowych, gdzie wody gruntowe znajdują się poniżej fundamentów, a także przy chwilowym podnoszeniu się wód gruntowych powyżej poziomu fundamentów.

IZOLACJA PRZECIWWODNA - TYPU CIĘŻKIEGO

Hydroizolacja fundamentów stosowana tam, gdzie zwierciadło wody gruntowej znajduje się powyżej poziomu fundamentów, niezależnie od rodzaju gruntu w tym w gruntach nieprzepuszczalnych, w których wody opadowe (infiltracyjne) długo utrzymują się wokół fundamentów, wywołując parcie na hydroizolację. Izolacja przeciwwodna fundamentów ma za zadanie chronić fundamenty przed wodą naporową, czyli wywierającą ciśnienie hydrostatyczne.

WŁAŚCIWOŚCI HYDROIZOLACYJNE

WŁAŚCIWOŚCI BOLIX B-MB emulsion BOLIX B-1SMExpress BOLIX B-2SM Profi BOLIX B-2SM Uni
RODZAJ HYDROIZOLACJI jednoskładnikowa
cienkowarstowowa
jednoskładnikowa
grubowarstwowa
dwuskładnikowa
grubowarstwowa
dwuskładnikowa
grubowarstwowa
CZAS OTWARTY PRACY x x ok. 1,5 h ok. 1,5 h
TEMP OTOCZENIA I PODŁOŻA
W TRAKCIE APLIKACJI I SCHNIĘCIA
od +5°C do +30°C od +5°C do +30°C od+5°C do +30°C od +5°C do +30°C
UBYTEK GRUBOŚĆI MASY
PODCZAS SCHNIĘCIA
ok. 45% ok. 10% ok. 20% ok. 30%
GĘSTOŚĆ 1,05 g/cm3 0,80 g/cm3 0,88 g/cm3 1,17 g/cm3
ODPONOŚĆ NA DESZCZ 4 – 6 h 8 h 5 h 7 h
CZAS TWARDNIENIA min. 2 dni min. 2 dni min. 2 dni
MAX. GRUBOŚĆ
POWŁOKI MOKREJ
6 mm 6 mm 8 mm 8 mm
ZDOLNOŚC
MOSTKOWANIA RYS
x 2 mm 2 mm 2 mm
WŁÓKNA ZBROJĄCE x x x tak
OKRES PRZYDATNOŚCI 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI STYROPIANOWYMI EPS

Wydzielenie części cokołowej budynku stanowi element dobrej praktyki będące wynikiem wieloletnich doświadczeń i obserwacji oraz przewidziane jest w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie gdzie zapisano:

§ 317. 1. Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku, wykonane z materiałów „podciągających wodę” kapilarnie, powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją przeciwwilgociową.
2. Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i dachami, powinny być zabezpieczone przed
przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu. W najniższej, nadziemnej części budynku zaleca się wyodrębnienie części cokołowej. Zwykle przyjmuje się wysokość tego elementu ponad poziom gruntu na około 30-40 cm. Jeśli termoizolacja w cokole będzie miała kontakt z gruntem lub będzie zagłębiona poniżej poziomu gruntu rekomendowane jest stosowanie płyt XPS lub płyt EPS perymetrycznych typu Fundament o jak
najniższej wodochłonności. Zalecane się, aby powierzchnia termoizolacji na cokole była cofnięta około 4 cm względem obrysu ocieplonej ściany. Najczęściej realizuje się to poprzez zmniejszenie grubości izolacji termicznej jednak o niższym współczynniku przewodzenia ciepła λ tak aby współczynnik U pozostał na projektowanym poziomie. Zabieg ten ma na celu zminimalizowanie ryzyka zacieków wody spływającej po elewacji lub uszkodzeń mechanicznych spowodowanych eksploatacją budynku, warunkami pogodowymi, zaleganiem śniegu czy lodu. Jeśli zakres prac ociepleniowych obejmuje również ocieplanie fundamentów (co nie jest przedmiotem niniejszej Instrukcji) zalecane jego wykonanie w pierwszym etapie przed przystąpieniem do wykonania zasadniczego ocieplenia elewacji budynku.

Masy bitumiczne mogą być stosowane do klejenia płyt izolacyjnych do wykonanej hydroizolacji. Należy ją aplikować na płytach XPS punktowo (równomiernie rozmieszczonymi plackami) lub całopowierzchniowo na tzw. grzebień przy użyciu pacy zębatej (rozwiązanie obligatoryjne w przypadku spiętrzającej się wody infiltracyjnej i wody napierającej) a następnie lekko dociskając do podłoża. Płyty powinny być układane z zachowaniem mijankowego układu na styk względem siebie. Warstwy ochronne i filtrujące można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy izolacji. Warstwy ochronne nie mogą wywierać na wykonane uszczelnienie punktowych czy liniowych obciążeń mechanicznych.

ZALETY

Zobacz film

OBEJRZYJ FILM