Projekt docieplenia powinien zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z poźn. zmianami) przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 07 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami. Projekt budowlany powinien być kompletny i zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje.

Co powinien zawierać prawidłowo przygotowany projekt?

 • Dane identyfikacyjne budynku
 • Krótką charakterystykę techniczną budynku z uwzględnieniem wysokości budynku, liczby kondygnacji, rodzaju ścian zewnętrznych i ich dotychczasowej izolacji
 • Ekspertyzę mykologiczną  (w przypadku stwierdzenia objawów korozji biologicznej) i na podstawie jej wyników – wykaz robót zabezpieczających oraz zestawienie odpowiednich materiałów. Ekspertyza mykologiczna to ocena stanu zachowania obiektu pod kątem działających na niego czynników zewnętrznych i zagrożeń biologicznych.
 • wybór systemu izolacji cieplnej z powołaniem się na określoną Aprobatę Techniczną / Krajową Ocenę Techniczną lub Europejską Aprobatę Techniczną / Europejską Ocenę Techniczną (poszczególne elementy składowe systemu ociepleń powinny być objęte w jednym z wymienionych dokumentów), oraz wybór rodzaju materiału izolacji cieplnej,
 • Klasyfikację pożarową określonego systemu przy zaprojektowaniu grubości izolacji cieplnej
 • opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiału izolacji cieplnej, zapraw / mas klejących oraz mas i zapraw tynkarskich, siatki zbrojącej i łączników mechanicznych,
 • Sposób przygotowania powierzchni podłoży (ściany) do przymocowania płyt izolacji cieplnej (m.in. usunięcie odspojonych fragmentów tynku, wypełnienie ubytków i nierówności, oczyszczenie powierzchni)
 • Sposób przymocowania płyt termoizolacyjnych do powierzchni ściany, w tym rodzaj zaprawy klejącej oraz rodzaj, liczbę i rozmieszczenie łączników, jeśli oprócz przyklejenia stosuje się łączniki mechaniczne (z powołaniem się na obliczenia statystyczne)
 • Sposób wykonania warstwy zbrojącej z pokazaniem wzmocnień w miejscach szczególnych
 • Sposób wykończenia powierzchni elewacji, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i sposób jej nałożenia i kolorystykę
 • Rysunki pokazujące sposób docieplenia miejsc szczególnych, takich jak: ościeża okienne i drzwiowe, ściany piwnic i ściany attykowe, płyty balkonowe lub loggiowe oraz wykończenie szczelin dylatacyjnych.
 • charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.